Legislativa a dárcovství krve


      Akt darování krve je v legislativě České republiky uveden v řadě obecně závazných právních přepisů, jejichž společným jmenovatelem je, že darování krve a jejích složek je považováno za úkon ve veřejném zájmu, na který je ještě nutno brát zvláštní zřetel.

      Protože celá problematika není bohužel v současném právním řádu pojata příliš systematicky a orientace ve spleti právních předpisů je pro laika velmi obtížná, předkládáme citace platných právních norem, které se týkají dárcovství krve.


Zákoník práce:
(zákon č. 65/1965 Sb., ve znění pozdějších předpisů, poslední novelizace zák. č. 74/1994 Sb., úplné znění zák. č. 126/1994 Sb., § 124)


Překážky z důvodů obecného zájmu
(1) Zaměstnavatel poskytne zaměstnanci pracovní volno v nezbytně nutném rozsahu k výkonu veřejných funkcí, občanských povinností a jiných úkonů v obecném zájmu, pokud tuto činnost nelze provést mimo pracovní dobu.
(4) Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví vyhláškou jiné úkony v obecném zájmu, rozsah a podmínky krátkodobého uvolnění a poskytování náhrady mzdy.
      Pozn. k odst. (4): toto ustanovení je upraveno vyhláškou č. 18/1991 Sb o jiných úkonech v obecném zájmu, kde je pro dárcovství krve důležitá příloha, část I, odst. a, b. (viz níže).


Vyhláška FMPSV č. 18/1991 Sb. o jiných úkonech v obecném zájmu:

Příloha 1. Jiné úkony v obecném zájmu, při nichž se poskytuje pracovní volno

Část I - Pracovní volno s náhradou mzdy

Pracovní volno s náhradou mzdy se poskytuje pracovníku v případech, rozsahu a za podmínek dále uvedených:
a) Činnost dárce při odběru krve a při aferéze.
Pracovní volno za dobu cesty k odběru, odběru, cesty zpět a zotavení po odběru, pokud tyto skutečnosti zasahují do pracovní doby v rámci 24 hodin od nástupu cesty k odběru. Pokud na cestu k odběru, na odběr a cestu zpět nepostačí 24 hodin, poskytuje se pracovní volno za prokázanou nezbytně nutnou další dobu, pokud zasahuje do pracovní doby. Nedojde-li k odběru, poskytuje se pracovní volno jen za prokázanou nezbytně nutnou dobu nepřítomnosti v práci.
b) uvedena činnost dárce dalších biologických materiálů


Nařízení vlády č. 108/1994 Sb. ze dne 11. května 1994, kterým se provádí zákoník práce a některé další zákony:

Překážky v práci z důvodu obecného zájmu

§ 14
(1) K výkonu veřejných funkcí, občanských povinností a jiných úkonů v obecném zájmu využívají zaměstnanci především svého volného času. Pokud je ve výjimečných případech třeba vykonávat tyto funkce, povinnosti nebo úkony v pracovní době, poskytne zaměstnavatel zaměstnanci k tomuto účelu pracovní volno v nezbytně nutném rozsahu.
(4) Jinými úkony v obecném zájmu jsou úkony, o nichž to stanoví právní předpisy.
      Pozn. k odst. (4): Takovým právním předpisem je např. vyhláška č 18/1991 Sb o jiných úkonech v obecném zájmu (viz výše).

§ 17
(1) Při krátkodobém uvolnění zaměstnance pro překážky v práci z důvodu obecného zájmu právnická nebo fyzická osoba, pro kterou byl zaměstnance v době krátkodobého uvolnění činný, popřípadě z jejíhož podnětu nebo v jejímž zájmu byl uvolněn, uhradí zaměstnavateli, u něhož byl zaměstnanec v době uvolnění v pracovním poměru, náhradu mzdy za dobu uvolnění, pokud se s touto právnickou nebo fyzickou osobou nedohodl na upuštění od úhrady, popřípadě pokud zákon nestanoví jinak.
(3) Neuhrazuje se náhrada mzdy poskytnutá při výkonu činnosti přísedícího, při odběru krve a při aferéze, při odběru dalších biologických materiálů a při činnosti bezprostředně souvisící s činností zaměstnavatele, u něhož je zaměstnanec v pracovním poměru.

§ 29
(4) Nárok na náhradu škody vzniklé pracovním úrazem mají členové družstev, kteří utrpí úraz při výkonu funkce nebo při dohodnuté činnosti pro družstvo, zdravotníci Červeného kříže, dárci při odběru krve, členové Horské služby, jakož i fyzické osoby, které na její výzvu a podle jejích pokynů osobně pomáhají při záchranné akci v terénu, fyzické osoby, které dobrovolně vykonávají pečovatelskou službu sociálního zabezpečení a fyzické osoby, které byly pověřeny zaměstnavatelem určitou funkcí nebo činností, jestliže utrpěly při plnění úkolů souvisejících s výkonem příslušné funkce nebo činnosti. Za škodu vzniklou tímto úrazem jim odpovídá ten, pro koho byli v době tohoto úrazu činni.


Zákon o dani z příjmů č. 586/92 Sb

§ 15
Nezdanitelná část základu daně
(8) Od základu daně lze odečíst hodnotu darů poskytnutých obcím a právnickým osobám se sídlem na území ČR na financování vědy a vzdělání, výzkumných a vývojových účelů, kultury, školství, na policii, na požární ochranu, na podporu a ochranu mládeže, na ochranu zvířat, na účely sociální, zdravotnické a ekologické, humanitární, charitativní, náboženské pro registrované církve a náboženské společnosti, tělovýchovné a sportovní, a fyzickým osobám s bydlištěm na území ČR provozujícím školská a zdravotnická zařízení a zařízení na ochranu opuštěných zvířat nebo ohrožených druhů zvířat, na financování těchto zařízení, pokud úhrnná hodnota darů ve zdaňovacím období přesáhne 2% ze základu daně anebo činí alespoň 1000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 10% ze základu daně. Jako dar na zdravotnické účely se hodnota jednoho odběru krve bezpříspěvkového dárce oceňuje částkou 2000 Kč.

MUDr. Miloš Bohoněk
viceprezident ČČK
primář Oddělení hematologie a krevní transfuze Ústřední vojenské nemocnice v Praze